Aktualności

Planujesz szkolenie?

Masz pytania?

 

Zadzwoń

tel. 574 340 420


  

biuro@futureskills.pl

szkolenia@futureskills.pl

 

 


  

 Należymy do

 

 

 

Analiza Rynku Detalicznego

Dla każdej organizacji działającej na rynku dóbr konsumenckich, a w szczególności FMCG (szybko-rotujących/szybko-zbywalnych) wyzwaniem – oprócz pozyskania informacji o jej sytuacji na rynku detalicznym, tj. pozycje jej produktów i konkurencji, trendy dla rynku i poszczególnych kategorii, poziom akceptacji poszczególnych produktów przez konsumentów – jest biegłość menadżerów do szybkiej i właściwej interpretacji raportowanych informacji, a przede wszystkim umiejętność identyfikacji przyczyn zaistniałych na rynku zdarzeń oraz umiejętność antycypowania na ich podstawie zachowania detalistów i konsumentów w przyszłości. Jedną z kluczowych kompetencji jest umiejętność identyfikacji potencjału dla wzrostu sprzedaży.
Doświadczenie pokazuje, że masowości raportowanych danych trudno jest szybko i zarazem właściwie odnajdywać i interpretować informacje pomocne do rozwoju biznesu.
Warsztaty te wychodzą naprzeciw tym wyzwaniom i dlatego w szczególności są dedykowane dla menadżerów sprzedaży każdego poziomu (niemniej wartościowe są też dla menadżerów odpowiedzialnym za realizację strategii organizacji oraz marek i kategorii produktowych). Tak zorientowanie warsztatu na menadżerów sprzedaży wynika z doświadczeń pokazujących, że na co dzień informacje takie nie są przez nich w pełni wykorzystywane – to po pierwsze, a po drugie, kluczowym jest dla nich czas i efektywność korzystania z tych informacji. Warsztaty te są bardzo treściwe i skupiają się na praktycznych aspektach wykorzystywania tych informacji w codziennym biznesie. Dostarczona wiedza przekazana jest w łatwej do zapamiętania formie, przeplatana licznymi przykładami obrazującymi poszczególne partie materiału na ogólnych kategoriach produktowych, pozwalających z łatwością je zrozumieć niezależnie od branży w jakiej działają uczestnicy warsztatów. Liczne quizy podsumowujące poszczególne partie materiału i sprawdzające poziom rozwiniętych kompetencji, w praktyczny sposób utrwalają rozwinięte umiejętności.

Celem  warsztatów jest:

 • Pełne zrozumienie metodologii badań rynku detalicznego Nielsen’a, pozwalające na właściwą interpretację raportowanych faktów, wskaźników i trendów
 • Rozwój kompetencji umożliwiających właściwą interpretację pełnego spektrum faktów i wskaźników raportowanych przez Nielsen’a
 • Rozwój umiejętności pozwalających identyfikować przyczyny zaistniałych na rynku zjawisk i wyciągania wniosków na przyszłość
 • Rozwój kompetencji pozwalających identyfikować i mierzyć potencjał rozwoju poziomu akceptacji poszczególnych produktów i/lub marek oraz potencjał wzrostu sprzedaży
 • Rozwój umiejętności czytania raportów dostarczanych przez Nielsen’a
 • Zapoznanie się z przykładami raportów mogących posłużyć jako szablony dla systemu raportowego o rynku detalicznym wewnątrz organizacji (zorientowane głównie na analityczne wsparcie menadżerów z obszaru sprzedaży)

Grupa docelowa:

Szkolenie jest adresowane głownie do menadżerów sprzedaży każdego szczebla, którzy nie korzystają z informacji o rynku detalicznym dostarczanych przez Nielsen’a, lub korzystają z nich w stopniu niewystarczającym, niemniej chcieliby w pełni wykorzystywać te informacje przede wszystkim do identyfikacji potencjału sprzedażowego w obszarach swoich odpowiedzialności.
Warsztaty te są również wartościowe dla pracowników odpowiedzialnych za analizę danych rynkowych na potrzeby strategii organizacji oraz strategii marek i grup produktowych.

 

Program Warsztatów


Moduł I – Wprowadzenie do Panelu Handlu Detalicznego Nielsena

 • Co stanowi o wartości tych badań dla graczy na rynku detalicznym FMCG
 • Sposób wykorzystywania tych danych w kluczowych obszarach firmy (Top Management, Marketing, Sprzedaż)
 • Omówienie poszczególnych elementów metodologii
 • Sposoby pozyskiwania danych
 • Przetwarzanie i projekcja danych - generowanie informacji o rynku
 • Analizy i przekazanie raportów
 • Ograniczenia metodologii będące konsekwencją
 • Sposobu pozyskiwania danych w poszczególnych kanałach sprzedaży
 • Wykorzystywanych metod statystycznych


Moduł II – Raportowane fakty i wskaźniki – definicje, interpretacje, powiązania, wykorzystanie

 • Jak czytać fakty sprzedażowe
 • Fakty, wskaźniki cenowe, fakty dystrybucyjne
 • Pozostałe fakty i wskaźniki pochodne


Moduł III – Raportowanie informacji o rynku detalicznym dla obszaru sprzedażowego

 • Przykładowe szablony autorskich raportów umożliwiające szybką identyfikację zmian rynkowych i ich przyczyn
 • Obszary wykorzystania poszczególnych raportów
 • „Executive Summary” – zasady tworzenia sprzedażowych raportów podsumowujących dla Top Management’u oraz Menadzerów poszczególnych obszarów sprzedażowych (tzw. MBDs  Market-Break-Downs)

Metodyka warsztatów:

W ramach warsztatów uczestnikom prezentowana jest praktyczna wiedza, obrazująca kwestie analiz rynku detalicznego Nielsena na bazie ogólnych kategorii rynkowych, rozumianych przez każdego konsumenta.
Na indywidualne życzenie klientów, możliwe jest dostosowanie szkolenia do jego potrzeb i oparcie go o kategorie produktów w obszarze działalności klienta (np. w ramach szkoleń wewnętrzych – wymagane są stosowne uzgodnienia wstępne).
W trakcie przekazywania wiedzy merytorycznej, uczestnicy angażowani są do „przećwiczenia” elementów omawianych zagadnień poprzez quiz’y i zadania weryfikujące poziom rozwiniętych umiejętności analitycznych. Służy to rozwojowi kompetencji nie tylko w kontekście poszerzania wiedzy lecz przede wszystkim – dzięki realizowanym ćwiczeniom i zadaniom – rozwijaniu praktycznych umiejętności w posługiwaniu się informacjami rynkowymi oraz wykorzystywaniu tych informacji do tworzenia i realizacji celów: zarówno sprzedażowych jak i marketingowo-strategicznych organizacji.

Liczba godzin: 16h lekcyjnych

 

Firmy, które wybrały to szkolenie, wybrały rownież:

Prognozowanie Popytu i Sprzedaży- Metodologia

Rozwój sprzedaży przez wdrożenie i optymalizację MBO

Zarządzanie Działem Sprzedaży

 

 

Szkolenia "szyte na miarę klienta"

Dostosujemy warsztaty i szkolenia do specyfiki klienta, tak aby uczestnicy  ćwiczyli zdobyte umiejętności i techniki na autentycznych sytuacjach.

Podczas szkoleń wykorzystujemy  licencjonowane gry szkoleniowe.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem prowadzonych przez nas szkoleń:


Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wybranego szkolenia, proszę o kontakt  tel. +48 533 164 515,  szkolenia@futureskills.pl, biuro@futureskills.pl, lub wysłać zapytanie ofertowe.

 bio-chemInitumOriflame    

Cati gs

 

Wskazane firmy partnerskie są jedynymi właścicielami przedstawionego loga.