Aktualności

Planujesz szkolenie?

Masz pytania?

 

Zadzwoń

tel. 574 340 420

tel. 534 977 184
  

biuro@futureskills.pl

szkolenia@futureskills.pl

 

 


  

 Należymy do

 

 

 

Stres, problem i konflikty w pracy

Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych?

 

Cel warsztatów:

Celem szkolenia  jest poszerzenie wiedzy na temat sytuacji trudnych, stresogennych w pracy oraz nabycie umiejętności skutecznego radzenia sobie w tych sytuacjach.

Podczas szkolenia zostaną omówione zagadnienia związane ze specyfiką stresu, jego wpływu na organizm i funkcjonowanie człowieka oraz skuteczne techniki radzenia sobie z nim. Uczestnicy zapoznają się z również z istotą konfliktu i sposobami ich skutecznego rozwiązywania oraz nauczą się efektywnych i kreatywnych metod rozwiązywania problemów.

Grupa docelowa szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do  menedżerów, kierowników projektów, kierowników zespołów oraz dla pozostałych pracowników i osób indywidualnych, których dotyka problem stresu.Korzyści dla uczestników:

 • nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, stresogennych w pracy
 • zdobycie praktycznych umiejętności rozpoznawania sygnałów stresu w sytuacji trudnej oraz radzenia sobie ze stresem
 • poznanie metod i narzędzi redukujących stres i zapobiegających negatywnym skutkom stresu
 • poznanie istoty powstawania konfliktu i nabycie umiejętności radzenia sobie sytuacjach konfliktowych
 • poznanie różnorodnych metod i technik rozwiązywania problemów
 • zdobycie umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów

Program Szkolenia


Stres w ujęciu fizjologicznym i psychologicznym

 • Różne oblicza stresu - eustres i dystres.
 • Jak się stresujemy? Czyli objawy fizjologiczne  stresu.
 • Sposoby rozpoznawania stresu u siebie oraz u innych osób
 • Jakie skutki wywołuje reakcja stresowa


Źródła i przyczyny stresu

 • Autodiagnoza indywidualnych stresorów..
 • Wpływ codzienny obciążeń na poziom stresu, poziom świadomy oraz nieświadomy.
 • Krytyczne wydarzenia życiowe, a reakcje Naszego organizmu.


Sposoby radzenia sobie ze stresem

 • Radzenia sobie ze stresem jako proces, którego nie jesteśmy świadomi
 • Style radzenia sobie ze stresem
 • Strategie radzenia sobie ze stresem oraz czynniki wpływające na radzenie sobie ze stresem
 • Skuteczne techniki stosowane w redukcji stresu


Profilaktyka i proaktywność antysrtesowa

 • Czynniki zapobiegawcze i przeciwdziałające negatywnym skutkom stresu
 • Zasoby i ich rola w profilaktyce i radzeniu sobie ze stresem
 • Sposoby dbania o własne zasoby, zapobiegania i przeciwdziałania negatywnym skutkom stresu


Techniki radzenia sobie ze stresem na poziomie emocjonalnym, poznawczym oraz fizycznym

 • Emocje i ich rola w generowaniu stresu
 • Rozpoznawanie, kontrola i regulacja własnych emocji
 • Postrzeganie  stresu  - redukcja stresu poprzez myśli
 • REFRAMING, PRZEWARTOŚCIOWANIE  – techniki poznawcze redukcji stresu
 • Antystresowe techniki oddziaływania poprzez ciało


Konflikty w pracy zespołowej

 • Konflikt i dynamika konfliktu w grupie
 • Źródła konfliktów w zespole
 • Detektory konfliktu
 • Czynniki wpływające na sposób rozwiązania konfliktu w zespole
 • Reakcje na konflikt w zespole - unikanie, uleganie (dostosowanie się), kompromis, rywalizacja (walka), współpraca
 • Model Thomasa Kilmanna

Rozwiązywanie konfliktów zespołowych

 • Zasady postępowania w sytuacji konfliktowej
 • Narzędzia komunikacyjne w konflikcie
 • Znaczenie  dystansu  w ocenie  sytuacji
 • Pozycje  percepcyjne 
 • Zapobieganie konfliktom 

Problem- po czym możemy poznać, że się pojawił?

 • Najczęstsze typy problemów w życiu i ich przełożenie na pracę
 • Najczęstsze obszary problemów w pracy i ich przełożenie na życie prywatne

Sposoby rozwiązywania problemów

 • Jak psychologia określa rozwiązywanie problemu
 • Algorytm a heurystyka w rozwiązywaniu problemu
 • Metody rozwiązywania problemów (redukcji różnicy, poruszania się wstecz, analizy środków i celów)
 • Fazy procesu rozwiązywania problemów
 • Przeszkody w rozwiązywaniu problemów (sztywność myślenia, nastawienie, fiksacja funkcjonalna)
 • Czynniki wspomagające rozwiązywanie problemów (transfer pozytywny, transfer przez analogię, inkubacja, wgląd)


Strategie kreatywne w rozwiązywaniu problemów

 • Zasady kreatywności
 • Techniki kreatywne de Bono - myślenie lateralne, kapelusze myślowe
 • Strategia kreatywności Walta Disneya
   

Firmy, które wybrały to szkolenie, wybrały rownież

Przywództwo dla Menedżerów w praktyce

Ocena Pracownicza. Jak skutecznie prowadzić rozmowę oceniającą?

Asertywna postawa i komunikacja

Skuteczna Komunikacja w Zespole

 

 

 

Szkolenia "szyte na miarę klienta"

Dostosujemy warsztaty i szkolenia do specyfiki klienta, tak aby uczestnicy  ćwiczyli zdobyte umiejętności i techniki na autentycznych sytuacjach.

Podczas szkoleń wykorzystujemy  licencjonowane gry szkoleniowe.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem prowadzonych przez nas szkoleń:


Aby otrzymać szczegółowe informacje na temat wybranego szkolenia, proszę o kontakt  tel. +48 533 164 515,  szkolenia@futureskills.pl, biuro@futureskills.pl, lub wysłać zapytanie ofertowe.

 bio-chemInitumOriflame    

Cati gs

 

Wskazane firmy partnerskie są jedynymi właścicielami przedstawionego loga.