1. Organizatorem szkolenia jest Future Skills Magdalena Wojtkowiak z siedzibą w Dobrzykowicach przy ul. Nowej 2, 55-002 Dobrzykowice (miejsce wykonywania działalności – biuro ul. Bociania 6/2-b 51-422 Wrocław), wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Miejskim we Wrocławiu, NIP: 899-218-63-76 ; REGON: 931991955, zwana dalej „Future Skills”.
2. Cena szkolenia obejmuje m. in.: udział w szkoleniu, zestaw materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia. Szczegółowych informacji dotyczących szkolenia udziela konsultant Future Skills.
3. Warunkiem udziału w szkoleniu jest otrzymanie przez Future Skills poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego ze strony www.futureskills.pl, pocztą elektroniczną lub faksem oraz potwierdzenie przez konsultanta Future Skills jego otrzymania. Przesłanie do Future Skills wypełnionego formularza zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków uczestnictwa oraz z zawarciem umowy pomiędzy Future Skills a uczestnikiem webinaru (w przypadku zgłoszeń od osób fizycznych) lub firmą (w przypadku osób prawnych).
4. Z zastrzeżeniem punktu 5, Future Skills prześle do osób, które zgłosiły chęć udziału w szkoleniu za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie udziału wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi.
5. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Future Skills zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia w danym terminie szkolenia, jeżeli:
a) lista uczestników będzie już zamknięta,
b) w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby osób.
6. Future Skills zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu na 5 dni przed terminem szkolenia.
7. W przypadkach określonych w punkcie 5 i 6, wszelkie kwoty wpłacone tytułem zapłaty za udział w szkoleniu zostaną zwrócone w całości w ciągu 14 dni od daty przekazania stosownej informacji do uczestnika szkolenia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy strony uzgodnią, że wpłacona kwota zostanie zaliczona na poczet zapłaty za udział uczestnika w szkoleniu w innym terminie.
8. Płatność w wysokości 100% ceny szkolenia należy dokonać nie później niż na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia, na rachunek bankowy: SANTANDER BANK POLSKA S.A. we Wrocławiu – 02 1090 1522 0000 0001 2332 4562
Po dokonaniu płatności otrzymają państwo fakturę VAT.

9. Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 5 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych, pod warunkiem przesłania informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej na adres Future Skills. Decydująca jest data wpływu oświadczenia o rezygnacji do Future Skills.

10. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału na mniej niż 3 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, Future Skills zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia.

11. Oświadczenie o chęci udziału w szkoleniu w terminie innym niż potwierdzony przez Future Skills zgodnie z punktem 4, jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu w uprzednio wybranym terminie.

12. Odpowiedzialność stron z tytułu utraconych korzyści jest niniejszym wyłączona na mocy art. 361 § 2 KC strony mogą ograniczyć odpowiedzialność z tytułu umowy tylko do wysokości poniesionych strat. Pozwala to złagodzić odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku poniesienia szkód przez strony. Obowiązek ich naprawienia będzie obejmował tylko postanowienia zapisane w umowie, która jednocześnie z góry określa ich wartość majątkową

13. Wszelkie prawa do własności intelektualnej realizowanych w ramach umowy szkoleń pozostają własnością Future Skills spółka z ograniczoną właściciela marki Future Skills i nie są przenoszone na Klienta. Zabronione jest powielanie materiałów szkoleniowych, przekazanych uczestnikom, nawet we fragmentach oraz usuwanie informacji o prawach autorskich.
Państwa dane osobowe oraz dane zgłoszonych uczestników będą przetwarzane przez administratora – Future Skills Magdalena Wojtkowiak z siedzibą w Dobrzykowicach REGON 931991955: , NIP 8992186376, w celu realizacji umowy – zamówienia, a za dodatkową i odrębną zgodą w celach handlowo-marketingowych kierowanych do osoby zgłaszającej, która udzieliła ww. zgody. Osoba zgłaszająca ma prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Osoba zgłaszająca uczestnika potwierdza, że otrzymała jego zgodę na udostępnienie danych osobowych administratorowi w celu organizacji i realizacji szkolenia. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podstawą przetwarzania danych jest umowa – zamówienie, a w przypadku, o którym mowa powyżej również zgoda osoby zgłaszającej. Odbiorcami danych będą: upoważnieni pracownicy lub współpracownicy administratora, dostawcy usług internetowych, a w razie potrzeby również podmioty takie jak: firmy pocztowe, kurierskie. Administrator nie przekazuje Pana/Pani danych za granicę, lecz może do tego dojść w wyniku działalności dostawcy usług internetowych, który gromadzi dane klientów na swoich serwerach. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy – zamówienia lub wycofania zgody o której mowa powyżej. chyba że administrator będzie posiadać prawo do ich dalszego przetwarzania w oparciu o swój usprawiedliwiony interes lub inną podstawę prawną. Przysługuje Państwu prawo do wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawiania, a w odniesieniu do przetwarzania danych w celach marketingowych prawo do wniesienia sprzeciwu.