coaching menedżerski

Co wyróżnia Coaching menedżerski Future Skills?

Zmiany nie przychodzą łatwo. Trudno jest zrezygnować ze pewnych stałych punktów w życiu… ze stałych przyzwyczajeń oraz z tego, co nam znane. Jednak jeszcze trudniej przychodzi zrezygnować z własnych marzeń. My staramy się do tego nie dopuścić. Naszą specjalnością jest coaching biznesowy oraz life coaching. Coaching menedżerski, który prowadzimy, pomaga m.in. w dążeniu do celu osobom prywatnym i przedsiębiorstwom, bo wierzymy, że w każdym tkwią zasoby, które wystarczy tylko odpowiednio pobudzić do działania. Dobry coach nigdy nie przyjmuje postawy nauczyciela. To partner, który zawsze wierzy w Wasze możliwości, który realnie ocenia Wasze działania, który jest szczery. To osoba, która pomaga utrzymać wysoki poziom motywacji i nie pozwoli wam zwątpić w możliwość zdobycia upragnionego celu.

Nasi specjaliści to zespół Akredytowanych Coachów ACC ICF

akredytacja ICF
akredytacja ACC

Coaching to odblokowanie potencjału osoby w celu maksymalizacji jej dokonań i działań. Jest raczej pomaganiem w uczeniu się, niż nauczaniem…

John Whitmor

Zgodnie z definicją International Coach Federation (ICF), coaching to interaktywny proces, który ma na celu pomoc pojedynczym osobom bądź organizacjom w przyspieszeniu tempa ich rozwoju i polepszeniu efektów ich działania.

Coaching to metoda osobistego i zawodowego doskonalenia, której podstawą jest założenie, że jesteśmy w posiadaniu wszelkich zasobów niezbędnych do osiągania życiowych celów. Trzeba tylko nauczyć się te zasoby odnajdywać i wykorzystywać.
Dzięki inwestycji w coaching klient minimalizuje ryzyko strat i zwiększymy nasze szanse na sukces.

Korzyści wynikające z Coachingu

Coaching jest podróżą w głąb siebie, podczas której zaczynamy akceptować własne wybory, odkrywamy ukryte talenty i mocne strony. Zamieniamy porażkę w doświadczenie, a przekonania w siłę do działania. 

Dla Uczestnika:

 • Patrzy na sytuację z różnych perspektyw
 • Ułatwia znalezienie rozwiązania dla poszczególnych sytuacji zawodowych, zaczyna widzieć wiele możliwości
 • Zwiększ poczucie odpowiedzialności
 • Pomaga w  realizacji celów zawodowych i osobistych
 • Poprawia wydajność osobistą, ma jasność w relacji z ludźmi
 • „Otwiera ukryte drzwi” tzn. wzmaga chęć poszerzania wiedzy oraz otwiera drogę do rozwoju  osobistego, w efekcie  rozwija samoświadomość
 • Wzmocnienia pożądane umiejętności/zachowania, korygując tym samym niepożądane

Dla Firmy:

 • Pozwala w pełni wykorzystywać indywidualny potencjał pracownika
 • Wzmocnienia  bezpośrednio odpowiedzialność uczestnika zaangażowanego we własny rozwój w efekcie daje wzrost wydajności pracownika, a co za tym idzie wzrost wydajności organizacji
 • Podnosi kreatywności, zaangażowanie w działanie oraz wiedzę pracowników
 • Dzięki procesowi coachingowemu wzrasta faktyczny poziom motywacji pracowników
 • Pomaga przy wprowadzeniu zmian oraz ułatwia  przyswojenie nowych standardów pracy, stylów zarządzania czy  kultury organizacji
 • Wzmocnienia relacje między pracownikami, działami w firmie czy oddziałami w terenie

Najczęstsze obszary pracy coachingowej

 • Komunikacja
 • Współpraca
 • Podejmowanie decyzji
 • Zarządzanie zespołem
 • Asertywność
 • Delegowanie zadań
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Budowanie zespołu
 • Motywowanie
 • Typologia klienta
 • Rozmowa z klientem wewnętrznym i zewnętrznym
 • Negocjacje handlowe i biznesowe
 • Budowanie autorytetu

Poznaj rodzaje coachingu

coaching menedżerski

Executive Coaching

kierowany do osób znajdujących się na najwyższym szczeblu organizacji.

Celem executive coachingu jest indywidualny rozwój wyższej kadry zarządzającej, podniesienie jej efektywności osobistej, oraz rozwoju jej umiejętności przywódczych. Jest to forma coachingu adresowana do wszystkich, którzy poszukują zindywidualizowanych form własnego rozwoju. Każdy lider ma inne doświadczenie, znajduje się na innym etapie swojego rozwoju zawodowego. Dlatego też każdy przypadek rozpatrujemy jako wyjątkowy, wymagający indywidualnego podejścia i unikalnych rozwiązań, dostosowanych precyzyjnie do potrzeb i oczekiwań klienta. Zwykle nasi klienci koncentrują się na rozwoju swoich umiejętności przywódczych, tworzenia wizji rozwoju organizacji oraz umiejętności doboru sojuszników pozwalających tę wizję realizować.

coaching menedżerski

On the job Coaching

polega  na tym, że coach towarzyszy klientowi w czasie wypełniania przez niego jego obowiązków w pracy. Coach obserwuje, jakie klient stosuje strategie zachowań, jaki ma styl podejmowania decyzji, jak buduje relacje, w jaki sposób jest odbierany przez otoczenie. Jest to podstawą do przekazania klientowi feedbacku i opracowania na tej podstawie programu zmian. Kolejne sesje służą do obserwacji, jak te zmiany są implementowane i jakie są ich rezultaty.  Cząsto stosowany w pracy z przedstawicielami handlowymi w terenie.

coaching menedżerski

Business Coaching

jest głównie skierowany na pomoc małym i średnim firmom. Klientami są zwykle właściciele firm i średnia kadra zarządzająca. Proces rozwojowy może być ukierunkowany na różne obszary prowadzenia i funkcjonowania biznesu jak działania operacyjne, planowanie, rozwój kadry, wyzwania stojące przed firmą.

coaching menedżerski

Coaching Grupowy

nastawiony na radzenie sobie z  wyzwaniami, przed którymi stoją uczestnicy szkolenia np. problemy w związkach, relacjach w środowisku pracy, efektywność, leadership.  W odróżnieniu od poprzednich form, gdzie klientem była osoba indywidualna, tutaj coach pracuje z grupą pracowników. Zwykle jest stosowany w sytuacji, kiedy firma przechodzi duże zmiany, gdy z obserwacji wynika, że występują trudności we współpracy między różnymi działami bądź wewnątrz jednego działu. Rolą coacha jest pomoc w uświadomieniu sobie przez grupę źródeł różnych dysfunkcji, a następnie pomóc w budowie przez grupę planu zmiany.

coaching menedżerski

Career Coaching

związany z rozwojem, pomagamy w realizacji kariery zawodowej.

coaching menedżerski

Life Coaching

jest procesem, w którym celem klientów jest podniesienie jakości ich życia w najważniejszych obszarach: równowagi miedzy pracą a życiem prywatnym, w zakresie zdrowia, związku i rodziny.

Life coaching to proces opierający się na serii rozmów, które pomagają klientowi osiągnąć oczekiwane rezultaty w życiu osobistym. Dzięki sesjom coachingowym klient odkrywa swój pełen potencjał i przekracza wiele stworzonych przez siebie samego barier i innych ograniczeń. Life coaching zajmuje się życiem osobistym i wszelkimi jego aspektami: związkami, finansami, rodziną, zdrowiem, karierą. To klient określa zawsze cel, do którego dąży, coach pomaga określić kierunki rozwoju i zaplanować konkretne działania.

Jak przebiega
proces coachingowy?

W kontaktach z naszymi klientami, partnerami, dostawcami i współpracownikami kierujemy się niezmiennie pięcioma podstawowymi wartościami: Odpowiedzialność, Doświadczenie, Rozwój, Profesjonalizm, Partnerstwo.

analiza szkoleń

Analiza potrzeb coachingowych

projektowanie szkoleń

Ustalenie procesu coachingowego

ewaluacja szkoleń

Sesje coachingowe

Umów się na bezpłatną konsultację!

Zaufali nam: