Wdrożenie wartości w firmie
Grow by Value Process

Rozwijaj firmę poprzez Wartości, Zasady, Kompetencje i Nawyki

Czy firma potrzebuje WARTOŚCI?

Wydanie Harvard Business Review z 1990 roku przestudiowało 20 firm kierujących się wartościami – ich dochód przekroczył PKB o 1000%.

Lee Ginsburg i Nell Miller (specjaliści od zarządzania z Florydy) rok później napisali artykuł o tym, że firmy, które bazują na wartościach, w których każdy pracownik zna wartości, realizuje je i wie, jaki wpływ ma jego realizowanie wartości na klienta, na biznes, na zespół – będą rosły i przynosiły coraz większe zyski.

Od tego czasu minęły 32 lata, w trakcie których rynek rozwijał się w szalonym tempie.

Jakie Wartości mają firmy?

Słysząc określenie „Wartości”, najczęściej myślimy o ogólnych wartościach społecznych jak np. Uczciwość, Otwartość, Szacunek. Istnienie tych wartości wpływa na to, jak funkcjonujemy w społeczeństwie, jak zachowujemy się w stosunku do innych i co cenimy w życiu.

W podobny sposób Wartości firmy wpływają na jej pracowników, zarząd, klientów, dostawców i partnerów.

Dwa rodzaje Wartości w Twojej firmie:

Zewnętrzne

Często nazywane również Wartościami marki. To te, które skierowane są do klientów oraz odbiorców rynku. Widnieją w reklamach, na stronie internetowej, w publikacjach na social media. Są używane w rozmowach z klientami i partnerami.

Wewnętrzne

Są to wartości, którymi kierują się w pracy osoby w firmie – pracownicy oraz zarząd. Odpowiadają za to, jak działa firma, jakie osoby są do niej zatrudniane oraz co jest kluczowe w podejmowanych przez nią działaniach.


Wartości Zewnętrzne i Wewnętrzne często się pokrywają.

Wartości w firmie mogą przybierać wiele znaczeń, być mniej lub bardziej konkretne oraz przejawiać się w różnych formach – wszystko pod warunkiem, że pracownicy znają te Wartości, rozumieją je w ten sam sposób oraz potrafią je realizować.

Dlaczego opłaca się inwestować w Wartości?

Wartości oraz cele firmy są jedną drogą do rozwoju i prawidłowego funkcjonowania organizacji. Ponieważ w każdej firmie pracują ludzie, czynnik ludzki decyduje o wynikach i jakości pracy.

Pracownicy, którzy znają Wartości firmy, utożsamiają się z nimi i wiedzą, dlaczego robią to, co robią, są bardziej zaangażowani w działania, mają większą motywację do osiągania celów, czują zaufanie i lojalność w stosunku do firmy i przełożonych. Klarowne zasady pracy dają im poczucie sprawiedliwości i bezpieczeństwa, dzięki czemu łatwiej jest im spełnić oczekiwania, jakie mają względem nich Liderzy.

Jasno określone Wartości wpływają bezpośrednio na poczucie przynależności do zespołu i firmy. Pozwalają na skuteczniejsze zarządzanie zespołem, trafną rekrutację, zwiększenie efektywności pracowników, ale też pozwalają wyznaczać kolejne cele firmy i budować jej strategię działania na rynku.

Czy firma może funkcjonować bez Wartości?

Brak Wartości i jasnych zasad przejawia się chaosem w działaniach. Ponieważ kadra zarządzająca oraz pracownicy nie mają określonych Wartości, jakimi powinni kierować się w pracy, każda osoba przyjmuje je indywidualnie wedle własnego uznania. Doprowadza do rozproszenia, nieporozumień, hipokryzji i podwójnych standardów.

Pracownicy, którzy nie wiedzą, jakie są intencje firmy oraz przełożonych nie mają podstaw do przestrzegania zasad i pozwalają sobie na podważanie decyzji przełożonych, które nie pasują do ich osobistych oczekiwań. Przełożeni z kolei mają trudności w przekazywaniu pracownikom informacji zwrotnych, ponieważ brakuje im konkretnych argumentów na to jak powinna wyglądać praca, a co jest nieakceptowalne.

Są firmy, które wychodzą z założenia, że Wartości są „oczywiste” – robić dobrze, szybko i tanio. Ten sposób myślenia wiąże się z ogromnym ryzykiem. Ponieważ pracownicy, którzy nie wierzą w Wartości firmy lub ich nie rozumieją, nie czują się z nią związani i bardzo często odchodzą ze stanowiska w momencie kiedy przestało ono spełniać ich potrzeby.

Jak wyglądają Wartości w Polskich firmach na ten moment?

Od 8 lat pomagamy firmom we wdrażaniu Wartości. To, co zauważamy to, że w większości z nich Wartości funkcjonują w postaci plakatu na ścianie lub tekstu na stronie internetowej. Pracownicy nie znają ich, a kadra menedżerska nie wykorzystuje ich aktywnie w procesie kierowania zespołem – co jest wielkim utrudnieniem m.in. przy udzielaniu informacji zwrotnych. Efektem tego jest chociażby brak spójności między pracownikami (np. w jakości pracy) oraz między działami prowadzonymi przez różnych Liderów.

Ile trwa proces wdrożenia Wartości w firmie?

Wdrażając Wartości w firmie, warto pamiętać, że nie jest to jednorazowe działanie. Wartości muszą najpierw zostać wypracowane i zestawione z celami firmy – aby sprawdzić, czy pomagają te cele realizować.

Następnie Wartości muszą „wejść w życie”, w codziennych działaniach pracowników i Liderów. Można je zaobserwować np. w zasadach pracy, stosowanych procesach, komunikacji między ludźmi czy podziale ról i odpowiedzialności w firmie.

Proces Rozwoju poprzez Wartości
(Grow by Value Process)

Jak wygląda Proces Grow by Value?

Proces Rozwoju poprzez Wartości polega na wypracowaniu Wartości uwzględniając cele firmy. A następnie skutecznym wdrożeniu ich, dzięki fundamentalnym zasadom oraz kompetencjom i umiejętnościom pracowników (zwłaszcza kadry zarządzającej).

Celem tego procesu jest:

Zbudowanie strategii firmy opartej o konkretne cele.

Realizowanie strategii dzięki umiejętnościom pracowników.

Skuteczne zarządzanie w oparciu o Wartości i kompetencje menedżerów.

Zwiększenie jakości pracy poprzez nawyki bazujące na Wartościach.

Usprawnienie działania firmy na wszystkich jej poziomach.

Dzięki Procesowi Rozwoju poprzez Wartości:

Firma

(A także jej właściciel) będzie świadomie dążyć do wyznaczonych celów i rozwijać się w wybranym przez siebie kierunku. Zyska większą stabilność na rynku i zwiększy swoją odporność na zmiany. Zadba o potrzeby pracowników, zyskując ich zaufanie i lojalność. Poprawi swój wizerunek w oczach klientów i partnerów biznesowych.

Kadra zarządzająca

Rozwinie kompetencje i umiejętności niezbędnie do kierowania zespołem i realizowania celów. Wyznaczy zasady i standardy. Zwiększy skuteczność zespołów. Będzie łatwiej komunikować się z pracownikami, a tym samym lepiej delegować odpowiedzialność i szybciej rozwiązywać trudne sytuacje. Zyska nowoczesne narzędzia przywództwa – bazujące na empatii i relacjach, które docenią pracownicy.

Pracownicy

Będą świadomie realizować swoje obowiązki. Zyskają poczucie bezpieczeństwa i klarowności w firmie. Będą rozumieć zasady pracy i oczekiwania swoich przełożonych oraz mieć świadomość swojej roli w osiąganiu celów całej organizacji. Zwiększą swoją otwartość na zmiany i wyzwania. Otworzą się dla nich nowe obszary rozwoju, kreatywności i innowacji.

Zapytaj o ten projekt

Chcesz usprawnić firmę dzięki wdrożeniu Wartości? Zacznijmy od rozmowy!

Napisz do nas i umów się na bezpłatną konsultację z ekspertem. Postaramy się odpowiedzieć na Twoje pytania, zbadać potrzeby i sprawdzić, czy Grow by Value Process to coś, co sprawdzi się w Twojej firmie/zespole.

tel. +48 531 058 864

Etapy Procesu Rozwoju poprzez Wartości
(Grow by Value Process)

Etap I: Grow by Value – Rozwój poprzez Wartości

W pierwszym etapie procesu zostaną określone cele oraz wypracowane Wartości firmy – w oparciu o które firma będzie funkcjonować i rozwijać się. Udział w tym etapie weźmie zarząd, a także kadra menedżerska.

Krok 1: Wartości Zarządu

W kroku pierwszym na podstawie konsultacji lub warsztatu określimy jakie cele firmy chce osiągnąć zarząd. Oraz jakie Wartości według zarządu ma firma.

Dzięki narzędziom pracy nad celem, pomożemy opracować te cele, a także sprawdzić czy założone przez zarząd Wartości są zgodne z celami i przyczyniają się do ich osiągnięcia.

Krok 2: Warsztat Wartości z kadrą menedżerską

W kolejnym kroku przeprowadzimy warsztat wypracowania Wartości, zasad oraz kompetencji menedżerskich potrzebnych do realizowania Wartości.

Sprawdzimy jak kadra menedżerska rozumie cele organizacji oraz na ile jej Wartości pokrywają się z założeniami zarządu. Określimy ostateczne Wartości firmy.

Menedżerowie stworzą zasady pracy zespołów, dzięki którym możliwe będzie realizowanie celów i Wartości. Poznają też, które kompetencje liderskie niezbędne będą do skutecznego zarządzania ich zespołem w oparciu o Wartości.

Ten etap pozwoli:

 • Wyznaczyć i opracować główne cele firmy – oraz uwspólnić i lepiej je zrozumieć.
 • Stworzyć strategię rozwoju i osiągnięcia celów.
 • Wybrać i jasno określić Wartości wspólne dla zarządu i kadry zarządzającej.
 • Stworzyć zasady pracy menedżerów oraz pracowników.
 • Określić, jakie kompetencje liderskie powinna posiadać i rozwijać kadra zarządzająca.
 • Stworzyć matrycę 5-6 głównych kompetencji.

Etap II: Grow by Skills – Rozwój poprzez Kompetencje

Skills Developement

Ten etap to badanie poziomu kompetencji wypracowanych w etapie I, u kadry zarządzającej z wykorzystaniem narzędzi developmentu.

Zostanie przeprowadzona mierzalna analiza kompetencji na podstawie symulacji praktycznych, ćwiczeń, testów psychologicznych oraz obserwacji. Stworzymy raporty behawioralne, indywidualne dla każdego menedżera/lidera/kierownika, które opiszą, na jakim poziomie jest dana kompetencja – jak również co ten poziom oznacza i jakimi zachowaniami/umiejętnościami się charakteryzuje.

Zidentyfikujemy mocne oraz słabe strony kadry menedżerskiej – indywidualnie dla każdej osoby oraz wyznaczymy obszary rozwoju.

Ten etap pozwoli:

 • Zmierzyć poziom kompetencji kadry zarządzającej.
 • Zbadać, na jakim poziomie są kompetencje kluczowe dla Wartości i celów firmy.
 • Wyłonić osoby z największym potencjałem.
 • Poznać obszary do rozwoju i dokładne potrzeby szkoleniowe menedżerów.

Etap III: Grow by Habits – Rozwój poprzez Nawyki

Rozwój kompetencji oraz wdrożenie

Etap trzeci procesu to najdłuższy i najbardziej rozbudowany etap, ponieważ jest nim rozwój kompetencji kadry zarządzającej, jak również wdrożenie przez nią Wartości w zespołach wśród pracowników.

Najważniejszym celem tego etapu jest dać kadrze zarządzającej skuteczne narzędzia, dzięki którym będą potrafili przekazywać Wartości pracownikom na różnych poziomach (poprzez wyznaczanie celów, delegowanie zadań, udzielanie informacji, zarządzanie pracą zespołu…)

W tym etapie kadra zarządzająca zrozumie funkcjonowanie Wartości w firmie  i ich rolę w osiąganiu przez nią celów. Oraz będzie potrafiła w praktyce wykorzystać Wartości i cele do skutecznego zarządzania zespołem na co dzień.

Ten etap pozwoli:

 • Zdobyć kadrze zarządzającej potrzebne kompetencje i umiejętności.
 • Zastosować Wartości w praktyce.
 • Zrozumieć Wartości wszystkim pracownikom firmy.
 • Usprawnić funkcjonowanie zespołów dzięki wdrożeniu zasad pracy wynikających z Wartości
 • Podnieść jakość pracy menedżerów i pracowników.

*Etap IV: Grow by Tools – Rozwój poprzez Narzędzia

Procedury i umiejętności techniczne

Dodatkowy Etap procesu obejmujący wdrażanie systemów, procedur, automatyzacji  oraz technicznych narzędzi pozwalających usprawnić pracę kadry zarządzającej i pracowników.

Obejmuje tworzenie procesów np. poprzez checklisty, opracowanie metod pomiaru skuteczności zespołów i efektywności pracowników, obsługę programów (np. Excel).

Ten etap pozwoli:

 • Usprawnić procesy i standardy w firmie.
 • Dążyć do automatyzacji pewnych działań – oszczędzając czas i likwidując pomyłki.
 • Podnieść skuteczność zespołu poprzez umiejętności techniczne i konkretne narzędzia.

W procesie biorą udział trenerzy Future Skills

Magda

Dyplomowany Trener Biznesu, Akredytowany Coach ACC ICF, Członkini International Coach Federation Polska, Master RMP Certyfikowany Trener Zintegrowanego Modelu Przywództwa. Dyrektor Zarządzający Future Skills. Doświadczony Menedżer Sprzedaży.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu kierunki: Trener Biznesu, Coaching. Posiada kilkunastoletnie interdyscyplinarne doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej oraz zarządzaniu terenowymi siłami sprzedaży. Kierowała działami Obsługi Klienta oraz Marketingu. Dyrektor Sprzedaży w ogólnopolskiej sieci dystrybucyjnej z branży FMCG, a wcześniej Pharmacy Sales Manager w międzynarodowym koncernie kosmetyczno-farmaceutycznym.

Magdalena Falkowska - trener

Magdalena

Certyfikowany Trener Biznesu, Coach ACC ICF, certyfikowany praktyk metody Points of You. Dziennikarz, prezenter i reporter telewizyjny.

Absolwentka politologii na Uniwersytecie Wrocławskim, Szkoły Trenerów Biznesu Elżbiety Sołtys w Krakowie. Specjalizuje się w szkoleniach i aktywizujących warsztatach z zakresu: wystąpień publicznych, autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej, asertywności, integracji zespołu, radzenia sobie ze stresem, wypalenia zawodowego, oraz kompetencji liderskich, takich jak zarządzanie zespołem, techniki motywacji, negocjacji i obsługi klienta. Prowadzi coachingi z wykorzystaniem metody Points of You, bazującej na obrazie i słowie.

Małgorzata

Małgorzata

Dyplomowany Coach, certyfikowany Trener VCC, wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, egzaminatorka wystąpień publicznych, wieloletni menedżer, współautorka książek i publikacji.

Praktyczne doświadczenie  z zakresu zarządzania zespołem, motywowania, komunikacji, sprzedaży i obsługi klienta zdobywała jako menedżer w firmie handlowej. Prowadziła również przez wiele lat swoją działalność gospodarczą w branży odzieżowej. Od 7 lat prowadzi szkolenia i coachingi dla firm w całej Polsce.

Specjalizuje się w warsztatach i szkoleniach z komunikacji interpersonalnej, asertywności,  zarządzania sobą w czasie, zarządzania zespołem, metod radzenia sobie ze stresem. Współautorka dwóch książek z obszaru rozwoju osobistego: „Czasologia” oraz „My name is woman… Bizneswoman”.

Od czego możesz zacząć?

Wideo o Wartościach – z serii eksperckiej na kanale Przygody Przedsiębiorców

Zobacz wywiad z serii eksperckiej, w którym Magda Wojtkowiak mówi jakie kroki podjąć, aby wypracować oraz wdrożyć wartości i zasady w firmie.

Nagranie live „Wartości – fundamenty budowania zespołu”.

Zobacz zapis transmisji live, w którym Magda mówi o tym, jak wartości wpływają na działanie zespołu oraz co się dzieje, kiedy nie działają tak, jak powinny. Podaje też kilka wskazówek.

Co zyskasz dzięki wdrożeniu Wartości w firmie?

 • Zbudujesz skuteczny zespół, który będzie się wspierał, wzajemnie motywował i brał odpowiedzialność za zadania.

 • Wyeliminujesz błędy, niedociągnięcia i nieakceptowalne zachowania, co usprawni pracę.

 • Zadbasz o odporność na zmiany, kryzysy i trudne momenty w firmie, zachowując stabilność i utrzymując pracowników.

 • Rozwiniesz umiejętności kadry zarządzającej oraz pracowników, dzięki czemu będą w stanie osiągać postawione przed nimi cele.

 • Zapewnisz pracownikom poczucie bezpieczeństwa oraz przynależności i lojalności wobec firmy, w której Wartości wierzą.

Chcesz przeprowadzić Proces Grow by Value w swojej firmie?

Napisz do nas. Dostosujemy proces tak, aby jak najlepiej odpowiadał na potrzeby firmy i uczestników.
Odpowiemy na Twoje pytania i przygotujemy wycenę w zależności od wielkości grupy i liczby szkoleń.

  Imię
  Nazwisko
  Adres e-mail
  Nr telefonu
  Firma
  Stanowisko (wybierz)
  Treść wiadomości

  Zaufali nam:

  produkcja
  produkcja

  Nasze pozostałe szkolenia
  (wykorzystywane w Etapie III – Grow by Habits oraz Etapie IV – Grow by Tools)