Polityka prywatności

I. Zasady ogólne Polityki Prywatności

1. Dbamy o prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników strony internetowej prowadzonej pod adresem  https://www.futureskills.pl. W tym zakresie kierujemy się zwłaszcza zasadami wynikającymi z poniższych ustaw i przepisów wydanych na ich podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
 • ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.1781 ze zm.),
 • ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.), zwaną dalej: u.ś.u.d.e.,
 • ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2460 ze zm.), zwaną dalej: Prawem telekomunikacyjnym.

2. Zgodnie z wymaganiami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „Rozporządzeniem” informujemy, że:

Administratorem danych osobowych zwanym dalej  „Administratorem” jest firma Future Skills Spółka z o.o. pod adresem M.Bacciarellego 4a, 51-649 Wrocław, NIP: 8982290422, KRS: 0001024069. Administrator danych osobowych odpowiada za wykorzystanie danych osobowych w sposób bezpieczny, zgodny z celami w jakich zostały zebrane oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Dane kontaktowe Administratora:

– telefon: +48 531 058 864

– e-mail: biuro@futureskills.pl

– adres do korespondencji: ul. Marcellego Bacciarellego 4a, 51-649 Wrocław

3. Polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez Future Skills Spółka z o.o. danych osobowych obecnych, byłych oraz potencjalnych Klientów, osób reprezentujących naszych Klientów biznesowych, uczestników szkoleń oraz wszystkich osób odwiedzających lub korzystających z usług strony www.futureskills.pl.

 

II. Dane zbierane o użytkownikach w serwisie, w tym dane osobowe sposób ich wykorzystywania, uprawnienia Użytkownika, okres trwania, przetwarzanie danych osobowych przed podmioty trzecie

1. Dane osobowe pozyskujemy w procesach rekrutacji na dane projekty szkoleniowe oraz procesach biznesowych dotyczących współpracy poprzez formularze zgłoszeń, kontakty telefoniczne lub pocztę e-mail, umowy, bezpośrednio firm i instytucji, które zgłaszają Twój udział do danego projektu szkoleniowego.

2. Większość danych, które przetwarzamy to informacje, które przekazali nam Państwo z własnej woli. Jednakże w niektórych, sporadycznych przypadkach, zwłaszcza jeżeli korzystacie Państwo z naszych określonych usług możemy przetwarzać dane osobowe, które jesteśmy w stanie wywnioskować względem Państwa na podstawie innych informacji, które nam zostały przez Państwa przekazane oraz które pozyskujemy w toku relacji z Państwem. Dane te nie będą przetwarzane dłużej niż jest to konieczne lub będą niezwłocznie usuwane.

3. Dane osobowe przetwarzamy jedynie na podstawach wskazanych w RODO. Mogą być one przetwarzane w następujących celach i w zależności od charakteru naszej relacji lub usług, z których będą Państwo korzystać lub już skorzystaliście:

− realizacja i zarządzanie kontaktami z firmą, z którą jesteście Państwo powiązani;

− zarządzanie naszymi relacjami;

− komunikacja z Państwem;

– odpowiedzi na zapytania wysłane poprzez formularze kontaktowe dostępne na naszej stronie.

− przesyłanie newsletterów o naszych produktach i usługach (informacji handlowych), jeżeli wyraziliście Państwo taką wolę i udzieliliście nam zgody;

− wykonanie umowy lub działania podjęte przed zawarciem umowy;

– organizacja webinarów – chcąc wziąć udział w webinarze organizowanym przez Administratora, przekazujecie Państwo swoje dane osobowe takie jak adres e-mail oraz imię. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by wziąć udział w webinarze. Dane przekazane w związku z udział w webinarze wykorzystywane są w celu organizacji webinaru, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wynikająca z zapisu na webinar.

– przekazania opinii na temat produktów – przekazując nam swoją opinię na temat produktów Administratora,  podajecie Państwo swoje imię i nazwisko, adres e-mail, ewentualnie załącza swoje zdjęcie. Administrator przetwarza te informacje na podstawie  zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu archiwizacji opinii oraz, w niektórych przypadkach, rozpowszechniania jej w ramach działań marketingowych prowadzonych za pośrednictwem Internetu. W każdej chwili Użytkownik może wycofać swoją zgodę na takie działania, co sprawi, że Administrator usunie opinię Użytkownika z bazy.

− zapewnienie zgodności ze wszystkimi obowiązkami prawnymi, np. by spełnić wymogi ustawy o rachunkowości lub ustaw podatkowych;

− analizy statystyczne. Używamy zautomatyzowanych narzędzi, by prowadzić badania statystyczne dotyczące ogólnych trendów obejmujących nasze usługi i produkty oraz zainteresowania naszymi usługi i produktami. By móc prowadzić nasze badania, możemy łączyć i analizować różne rodzaje ww. danych. W takiej sytuacji wykorzystujemy wyłącznie dane zagregowane i nie wykorzystujemy nazwisk, adresów e-mail ani innych informacji pozwalających na bezpośrednią identyfikację.

4. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w oparciu o następujące podstawy prawne, aby spełniać obowiązki prawne, które są na nas nałożone przez RODO i przepisy krajowe:

− w oparciu o Państwa zgodę – Jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe w oparciu o Państwa zgodę, mają Państwo prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie poprzez zastosowanie się do szczegółowych instrukcji co do przetwarzania lub instrumentów pozwalających na jej wycofanie (np. poprzez link w wiadomości, którą otrzymałeś) lub poprzez kontakt telefoniczny.

− na podstawie naszych uzasadnionych interesów lub też interesów stron trzecich – Przetwarzając Państwa dane osobowe na podstawie naszych uzasadnionych interesów lub interesów stron trzecich, będziemy podejmować właściwe działania by zabezpieczyć Państwa przed możliwymi szkodami. Nasze uzasadnione interesy mogą obejmować, na przykład, cele marketingowe (promocję naszych produktów i usług). By dowiedzieć się więcej na temat wskazanych interesów, zwróć uwagę na cele, dla których przetwarzamy dane osobowe wymienione w pkt 4.

− na podstawie zawartej umowy w celu niezbędnym do jej wykonania lub na podstawie działań zmierzających do jej zawarcia – Podstawa ta znajduje zastosowanie w sytuacji, gdy zapisują się Państwo na kurs, szkolenie.

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 1. Prawo dostępu do danych osobowych. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu przez Administratora danych osobowych. Użytkownik ma również prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, kopii danych, a także informacji, o których szczegółowo traktuje art. 15 ust. 1 RODO.
 2. Prawo do sprostowania danych osobowych. Użytkownik ma prawo zażądać, sprostowania swoich danych osobowe, które są nieprawidłowe. Ma również  prawo  uzupełnienia i aktualizacji swoich danych osobowych.
 3. Prawo do usunięcia danych osobowych. Użytkownik ma możliwość żądania usunięcia swoich danych.
 4. Użytkownik może w każdym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego danych, o ile podstawą przetwarzania ich jest wyrażona wcześniej zgoda.  Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Użytkownika zgody pozostaje zgodne z prawem.
 5. Dane zostają usunięte gdy Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów dla których zostały zebrane lub są przetwarzane,  sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu Państwa danych osobowych, a my nie mamy uzasadnionych prawnie, nadrzędnych podstaw ich przetwarzania,  przetwarzaliśmy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem,  musimy usunąć Państwa dane osobowe, aby wywiązać się z prawnie nałożonego na nas obowiązku;  cofną Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie i brak będzie innej podstawy prawnej przetwarzania.
 6. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Użytkownika ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych jeżeli w jego  opinii Administrator ma nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie).
 7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty, np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane logowania). Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych w celu ulepszenia jej zawartości. Dane te przetwarzane są jednak wyłącznie w celach administrowania Serwisem i zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej i nie są kojarzone z danymi poszczególnych użytkowników.

7. Zakres przetwarzania danych zależy od zakresu udzielonej przez użytkownika zgody lub spełnienia innego rodzaju przesłanki legalizującej przetwarzanie danych osobowych. Przesłankami tymi w szczególności są realizacja łączącej nas z użytkownikiem umowy lub marketing własnych produktów, zgodnie z zasadami określonymi w aktach prawnych wskazanych w pkt. I.

8. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z RODO.

9. Administrator zbiera różnorodne dane nieosobowe i osobowe o Użytkowniku. W zależności od celu oraz podstawy prawnej zebrania i przetwarzania danych osobowych, Administrator może zbierać i przetwarzać m.in. następujące dane:

a) Osoby reprezentujące Klientów biznesowych:

 • imię i nazwisko, nazwa firmy/instytucji, stanowisko, adres e-mail, nr telefonu.

b) Uczestnicy projektów szkoleniowych:

 • imię i nazwisko, nazwa firmy/instytucji, adres e-mail, nr telefonu,
 • udział w szkoleniach (data, miejsce, nazwa szkolenia),
 • jeżeli dotyczy: dane niezbędne do zawarcia umowy lub świadczenia usługi.

 

III. Bezpieczeństwo, udostępnianie danych i zgodność udostępniania z prawem

1. Zapewniamy poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie odpowiednich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

2. Administrator stosuje zabezpieczenia serwerów, połączeń i Serwisu. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia SSL. Podjęte przez Administratora działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Użytkownik nie zachowa zasad bezpieczeństwa. W szczególności Użytkownik musi zachować w poufności login i hasło do Serwisu i nie udostępniać ich osobom trzecim. Serwis (Administrator) nie będzie zwracał się o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania. W celu uniemożliwienia korzystania z  konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Serwisu.

3. Odbiorcy danych. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty, z których usług korzystamy, a których usługi wiążą się lub mogą wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych. Chodzi o, w szczególności, następujące podmioty:

a)hostingodawca – na serwerze przechowywane są dane osobowe,

b) dostawca systemu mailingowego – w ramach systemu mailingowego dochodzi do przetwarzania danych osobowych Użytkownika,

c) dostawca systemu do fakturowania – w ramach tego systemu dochodzi do przetwarzania danych osobowych Użytkownika na potrzeby wystawienia faktury,

d)dostawca oprogramowania do organizacji webinarów – w ramach tego oprogramowania dochodzi do przetwarzania danych osobowych, jeżeli Użytkownik bierze udział w webinarze,

e) kancelaria prawna – kancelaria może uzyskać dostęp do danych osobowych Użytkownika, jeżeli będzie to konieczne do świadczenia na naszą rzecz usług prawnych,

f) biuro rachunkowe – w ramach obsługi księgowo-rachunkowej Administratora

g) firma kurierska – produkty fizyczne dostarczane są przez firmę kurierską, która przetwarza dane osobowe Użytkownika,

h) pozostali podwykonawcy – współpracujemy z różnymi podwykonawcami, którzy mogą mieć dostęp do danych osobowych, jeżeli będą świadczyć usługi w zakresie związanym z takim dostępem.

4. Czas przetwarzania danych osobowych różni się w zależności od celu, w jakim dane są przez nas zbierane i wykorzystywane:

− gdy przetwarzamy dane na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, przechowujemy do momentu jej cofnięcia;

− jeżeli robimy to w celu zawarcia  umowy, a później do jej wykonania – do momentu jej wygaśnięcia lub wykonania, jednak zgodnie z RODO, dane te mogą być przetwarzane do wygaśnięciu umowy, jeśli będzie to uzasadnione, przykładowo
w celu dochodzenia roszczeń lub celach rozliczeniowych. Dane udostępnione dla wykonania umowy nigdy nie będą przechowywane przez okres dłuższy niż jest to konieczne;

− dane przetwarzane w dla realizacji naszego uzasadnionego interesu będą przetwarzane aż do momentu zgłoszenia przez Ciebie uzasadnionego sprzeciwu.

5. Państwa dane osobowe nie będą transferowane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których prawo może nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony Państwa danych.

 

IV Media społecznościowe – Zastosowanie wtyczek społecznościowych

1. Stosujemy następujące wtyczki społecznościowe: Facebook, Instagram, LinkedIn.

2. Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę,  przeglądarka Użytkownika nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki Użytkownika i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że przeglądarka Użytkownika wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli  Użytkownik nie posiadają  profilu u danego usługodawcy. Taka informacja (wraz z  adresem IP) jest przez przeglądarkę Użytkownika przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

3. Jeśli Użytkownik użyje danej wtyczki, np. klikając w przycisk „Lubię to” , „Udostępnij” lub „Obserwuj”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.

4. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Użytkownika w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że udostępniane przez niego dane osobowe (m.in. imię i nazwisko, nick, wizerunek, dane lokalizacyjne – w zależności od konkretnych ustawień) w ramach usług i technologii oferowanych przez Facebook Inc. (Facebook, Instagram) oraz w ramach kanału YouTube, wykorzystywanych przez Administratora mogą być dostępne dla innych użytkowników portalu Facebook, Instagram czy YouTube, z uwagi na fakt, iż informacje o osobach obserwujących fanpage lub subskrybujących kanał Administratora, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne.

 

V. Polityka plików cookies

1. Administrator stosuje technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

 • Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
 • kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową.

2. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

4. Pliki typu cookies umożliwiają:

 • utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu) dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła;
 • tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu.

5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

6. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony.

7. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

8. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony.

 

VI Logi serwera

1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

2. Logi obejmują m.in.  adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji Użytkownika.

4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

VII Zmiany Polityki

1. Rozszerzenie lub zmiana zakresu lub treści świadczonych przez nas usług, a także zmiany przepisów prawnych mogą spowodować, iż konieczne stanie się wprowadzenie zmian do Polityki prywatności i plików cookies.  Zmiany w polityce prywatności będą dokonywane tylko w celu podwyższenia standardów ochrony polityki prywatności lub dostosowania polityki do wymogów prawa.

2. Żadna zmiana nie wpłynie negatywnie na fundamentalne prawo użytkownika do sprawowania przez niego kontroli nad przetwarzanymi przez nas danymi.